Havets offer

Havets offer - Meren uhrit

"Du östersjö min vida brunn, vars botten blev min grav."

(Torsholma-Henrik, drunknade i Barösund 1800-talet.)

Sorglig olyckshändelse. 

Under färd från Helsingfors till Karis d. 7 juni drunknade fiskaren Bom jämte en twåårig son i närheten af Barösunds lotsplats. Gossen, som satt i aktern af båten, föll i sjön; fadern störtade sig i böljorna efter honom och hade redan fattat tag i sonen, då han plötsligen sjönk till baka jämte barnet. Hustrun, som äfwen befann sig i bäten, kunde icke hejda båtens fart för att rädda, de båda drunknande. Hon skaffade sig genast hjälp från närmaste land för att anställa draggningar efter de drunknade, men dock utan att finna dem.

(Folkwännen 22.06.1881)


Olyckshändelse. 

Senaste veckas tisdag omkom enligt hvad Folkwännen meddelats vådligen fiskaren Malmbergs från Manngrund i Inga 11 år gamle son genom drunkning. Gossen hade med en liten öka begifvit sig ut till en sump, som låg förankrad ett stycke från stranden. Då han skulle gå ombord på sumpen råkade emellertid den lille falla i sjön, därvid han omkom, innan föräldrarna, som från stranden voro vittne till händelsen hunno komma till hjälp. Den sålunda omkomne var makarne Malmbergs ende son, och har denna bittra förlust gått isynnerhet modern djupt till hjärtat.

(Folkwännen 10.09.1885)


Drunknad.

Natten mot senaste lördag, då ångbåten Onni låg här förtöjd, nedföll en af dess passagerare, hemmansägaren August Dahlman från Barösund i Ingå, då han ämnade gå i land, från Stallörsbryggan i vattnet, där han drunknade utan att ha hunnit gifva ett enda rop ifrån sig. I söndags påträffades liket vid anstäld draggning på inre sidan af själfva ångbåtsbryggan. Mannen hade icke på något sätt varit abnorm, utan skedde fallet helt och hållet i följd af mörkret och den totala frånvaron af alt slags stängsel, som där kunde förebygga dylika olyckor.

Då sådana likväl här inträffat ett par gånger förut, finna vi det icke obefogadt att lägga vederbörande på hjärtat nödvändigheten af för det första en bättre belysning vid bryggan samt för det andra ett stängsel kring densamma t. ex. i form af några stolpar, mellan hvilka skulle spännas kettingar, lämpade att vid behof, såsom lastning och lossning af fartyg o. s. v., kunna afhakas. Kostnaderna härför torde icke bli så vidlyftiga, att icke ändå alltid ett människolif är mera värdt än några meter ketting.

(Västra Nyland 02.10.1894)


Drunknade.

Söndagen den 23 i sistförliden månad på eftermiddagen skulle fyra manspersoner i Ingå från Marieberg egendom uti en mindre båt forsla 20 tunnor potäter till ångbåten Leimu, som låg förtöjd vid Fagervik brygga. Den lilla båten var emellertid så hårdt lastad, att densamma under färden började intaga vatten med den påföljd, att den sjönk, hvarvid två af karlarna omkommo.

(Västra Nyland 02.10.1894)


Drunknad.

De svaga isarna ha dock åter förutom åtskilliga tillbud till olyckor kraft ett offer. Fiskaresonen Hallén från Själö drunknade juldagen vid sin hemstrand. Han hade skrinnande åter vändt från kyrkan och därvid sagt åt en annan person att det vore far ligt att bege sig ut på fjärden vid Själö, ty isen var i strömdragen tunn och svag, Den måste dock försökas, mente han, och påföljden blef att Hallén skrann in och drunknade. Hän var blott 17 år. Liket upptogs efter några timmars draggning.

(Helsingfors-Posten 12.01.1904)


Drunkning.

Förliden söndag hade fiskaren Frans Fridolf Lindqvist från Langlö i Ingå skärgård låtit utskjuta en av hans broder båtbyggaren Johan Lindqvist förfärdigad ny motorbåt ä Skämmö. Tilldragelsen firades naturligtvis med en fest. Då Frans L. senare på natten skulle med motorbåten hemföra några deltagare i gästabudet, steg han i mörkret miste å bryggan och hamnade i vattnet. Oaktat han om några minuter upptogs från sjön hade livet redan flytt vilket kommunalläkaren, som skyndsamt eftersändes blott kunde konstatera. Lindqvist var född 1875 och efterlämnar hustru och 7 barn.

(Västra Nyland 01.11.1923)


Drunkningsolycka.

Då tjänarinnan å Bastö i Barösunds skärgård Maria Smirnoff i går var på väg med sparkstötting till Ängö, råkade hon in på ett strömsvagt ställe. Olyckshändelsen hade icke något vittne, utan träffade man på den omkomna, som låg flytande i vaken. Antagligen hade hon träffats av hjärtslag. Flere timmar försökte man genom konstgjord andning få henne till liv, men utan resultat. Den omkomna var född i Snappertuna och hette i sitt flicknamn Lag, men hade vistats många år i Ryssland och gift sig där. Drunkningsolyckan har väckt stort uppseende i trakten. I samband härmed kan nämnas, att isarna äro synnerligen dåliga i Barösundstrakten med dess många strömdrag.

(Västra Nyland 12.01.1929)