Sjömaran

16.05.2019

"De resande, som färdas emellan Sågars och Dal gästgifverier i Ingå socken, passera dervid nära förbi en insjö, benämnd "Marsjön". Dess stränder äro nästan obebodda och oodlade, i följd hvaraf sjön har ett mera dystert utseende, helst trakten deromkring just ej är synnerligen vacker. Denna sjö har också sedan urminnes tid haft dåligt rykte och ej begagnats att bada uti, enär, enligt folksägnen, i den är bosatt ett troll med namnet "Sjömaran", som, då någon menniska nalkats sjöns strand, plägat draga honom ned till sig i vattnet, hvarifrån det sedan ej alltid varit lätt att slippa tillbaka..."

Marsjön (K.Lauharo)

Nyländska sagor och små berättelser af Solbus.

(Nyländska sagor och små berättelser af Solbus. Helsingfors: Öflund & Petterssons Bok- och Stentryckeri, 1908.)


- Kristin Lauharo -